Bajkowa ląka

Kontakt

tel.: 091 4871435

email: dyrektor@pp10.szczecin.pl

ul. Wołogoska 5

71-131 Szczecin

Grupy

Grupa I

GRUPA I - PSZCZÓŁKI

NAUCZYCIELKI:


mgr Danuta Buda
mgr Edyta Karnacewicz


RAMOWY ROZKŁA DNIA W GRUPIE I

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w godzinach 9.00 - 14.00


6.30 - 8.15 - schodzenie się dzieci; zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci:
zabawy stolikowe, układanki i inne
8.15 - 8.30 - ćwiczenia poranne, zabawy orientacyjno-porządkowe, toaleta
8.30 - 8.50 - śniadanie
8.50 - 9.00 - czynności higieniczno-porządkowe
9.00 - 9.20 - organizacja zajęć wychowawczo - dydaktycznych w oparciu o program
"Od zabawy do nauki". Wspomaganie wielostronnego rozwoju dziacka
9.20 - 9.55 - zabawy swobodne dzieci i z niewielkim udziałam nauczyciela, m. in. zabawy
konstrukcyjne, plastyczne, tematyczne itp.
9.55 - 10.00 - porządkowanie sali po zabawach, toaleta
10.00 - 10.15 - II śniadanie
10.15 - 10.30 - toaleta, czynności samoobsługowe w szatni
10.30 - 11.45 - pobyt na świeżym powietrzu; dowolne i zorganizowane formy aktywności
psychoruchowej; spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. W przypadku przeciwwskazań
pogodowych organizacja innych form aktywności dziecka, zabaw swobodnych
11.45 - 12.00 - czynności samoobsługowe w szatni i toalecie; przygotowanie do obiadu
12.00 - 12.20 - obiad
12.20 - 12.30 - toaleta, przygotowanie do odpoczynku, czynności samoobsługowe
12.30 - 13.45 - relaksacja, odpoczynek poobiedni,
zabawy podejmowane z inicatywy i potrzeb dzieci
13.45 - 14.00 - czynności samoobsługowe, toaleta, przygotowanie do podwieczorku
14.00 - 14.15 - podwieczorek
14.15 - 16.30 - kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
słuchanie opowiadań, zabawa wg zainteresowań dzieci, praca wspomagająco- korygująca,
propozycje dzieci.

"MALI KUCHARZE"
W roku szkolnym 2018/2019 w grupie I realizowana jest innowacja pedagogiczna opracowana w celu propagowania zdrowego odżywiania się. Realizacja założeń ma na celu nie tylko teoretyczne przekazywanie wiedzy ale przede wszystkim czynne włączenie się dzieci w proponowane formy i metody. Cel główny innowacji: Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie nabywania prawidłowych nawyków żywieniowych. Promowanie zdrowego stylu życia w najbliższym środowisku. Zadania: 1. Rozwijanie zainteresowań kulinarnych. 2. Kształtowanie nawyku zdroego odżywiania. 3. Dostarczanie dobrych wzorców w przedszkolu i w domu rodzinnym. 4. Stwarzanie warunków w celu sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności przez dzieci. 5. Dbałość i poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie. 6. Nawiązanie współpracy z rodzicami w celu wspierania podjętych działąń przedszkola. 7. Upowszechnianie zasad zdrowego odżywiania wśród rodziców i w najbliższym otoczeniu.


 

Copyright (c) Bajkowa ląka 2009 projekt i realizacja: frozen.pl