15 Poniedziałek
PP10 ŁĄKA 07
PP10 ŁĄKA 08
PP10 ŁĄKA 09

Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Wołogoska 5
71-131 Szczecin
tel.: 91 487-14-35
e-mail: dyrektor@pp10.szczecin.pl

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 10 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pp10.szczecin.pl/

Data publikacji strony 2019-10-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2022-05-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2022-05-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Buda, e-mail: pp10@miasto.szczecin.pl. Numer telefonu: 91 487-14-35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne nr 10 „Bajkowa Łąka” w Szczecinie ma siedzibę przy ul. Wołogoskiej 5. 
Dojazd samochodem od strony  ul. Mickiewicza przez ul. Konopnickiej oraz od ul. Witkiewicza przez ul. Konopnickiej 
Dostępny dojazd liniami autobusowymi nr 75, 86,67 i 53 oraz liniami tramwajowymi 4,5,7 
Przedszkole posiada dwa budynki w obrębie jednej działki. Wejścia na posesje są dwa- od ul. Konopnickiej-brama wjazdowa na parking i od ul. Wołogoskiej - bramka wejściowa, otwierana kodowanym breloczkiem
Wejście do budynku "dużego" – system kodowy i elektroniczny. Dostęp dla osób nieposiadających kodu po zgłoszeniu lub po uprzedniej sygnalizacji domofonem  i sprawdzeniu konieczności wstępu. Ograniczona liczba osób z zewnątrz . Podjazd dla osób niepełnosprawnych i wjazd jedynie na parter budynku. Brak windy osobowej oraz dostępności piętra dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz tłumaczenia online. Możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Wejście do budynku "małego" - ogranicza bramka otwierana kodowanym breloczkiem, wejście dla osób postronnych po sygnalizacji dzwonkiem i weryfikacji przez pracownika przedszkola, same drzwi wejściowe nie zabezpieczone systemem kodowym czy elektronicznym.  Brak windy osobowej oraz dostępności  dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 

Niniejszą deklerację sporządzono dnia 22.03.2024 r., na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Kontakt

Przedszkole Publiczne nr 10

ul. Wołogoska 5
71-131 Szczecin

tel.: 91 487-14-35
e-mail: dyrektor@pp10.szczecin.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.